ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

Начало

РДГ Варна

Профил на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/rdgvarna

РДГ “Варна” носи името на град Варна, където се намира седалището на неговото административно управление. На север граничи с Република Румъния, на северозапад с РДГ “Русе”, на запад с РДГ “Шумен”, на юг с РДГ “Бургас” и на изток с акваторията на Черно море.
РДГ “Варна” обхваща териториите на следните общини: Варна, Белослав, Аксаково, Аврен, Провадия, Ветрино, Вълчи дол, Суворово, Девня, Добрич, Генерал Тошево, Крушари, Балчик, Каварна, Шабла, Дългопол, Долни Чифлик, Бяла, Тервел.
РДГ “Варна” включва 7 държавни горски стопанства и 3 държавни ловни стопанства.Регионална дирекция по горите - Варна осъществява управлението на държавния горски фонд и контрола върху горите и земите от горския фонд, както и върху 7 Държавни горски стопанства и 3 Държавни ловни стопанства във Варненска и Добричка области. Площта на горския фонд е 185 559 ха. Запасът от дър¬весина е 18,450 хиляди куб. м. Съобразно функциите си, горите и земите на територията на РДГ - Варна се разпределят на гори и земи основно с дървопроизводителни и средообразуващи функ¬ции, защитни и рекреационни гори и гори в защитени територии. Държавните гори заемат 91 % от площта на горския фонд в РДГ - Варна.
По вид на горите най-голямо е участието на издънко-вите гори, предвидени за превръщане - 36.6%. Широколистните високостъблени гори са 28,2%, а иглолистни култури - 6,3%. От дървесните видове най-широко разпространение имат: цер, дъб, акация, черен бор, обикновен габър, ясен, източен бук, липа. Важно място заемат защитните горски пояси, разположени на терито¬рията на Добричка област с площ от 14 901 ха и с обща дължина 5000 км. Залесяването е една от приоритетните дейности на РДГ - Варна. Средногодишно по ЛУП е предвидено да се залесява площ от 6 296 дка. Средногодишното ползване на дървесина в държавния горски фонд е 292  хиляди куб. м лежаща маса.
Благородният елен, сърната и дивата свиня са най-разп¬ространените видовете дивеч, които са обект за лоб и ловен ту¬ризъм. Интерес представляват също муфлонът, еленът лопатар, заекът, фазанът, яребицата, пъдпъдъкът и водоплаващият дивеч. За запазване и обогатяване на видовото разнообразие на дивеча, за неговото възпроизводство и разселване и за подобряване на трофейните му качества са създадени три дивечовъдни станции в района. Специализирано териториално звено е Лесозащитна станция в гр. Варна, която отговаря за защитата и опазване¬то на горите от насекомни вредители, болести и други повреди върху горския фонд на териториите на РДГ Варна, Русе, Сливен и Шумен.
В обхвата на РДГ - Варна се намират 52 защитени те¬ритории с обща площ 8898,4 ха, сред които са: Природен парк Златни пясъци, два резервата - Камчия и Калиакра и пет поддър¬жани резервата Киров дол, Калфата, Върбов дол, Вълчи преход и Балтата. На  територията на РДГ Варна функционират два изнесени офиса: 1) Изнесен офис Добрич  е с адрес гр. Добрич, площад"Свобода", ет.6, офис 605, тел/факс 058 600 064. 2) Изнесен офис Долни чифлик  е с адрес гр. Долни чифлик, ул. "Камчия" № 11, тел/факс 05142 2039. 

Списък с административни услуги, предоставяни от РДГ Варна

https://iisda.government.bg/adm_services/services/from_special_territorial_administrations?search=1&subSectionId=170&search=1&subSectionId=170

Заявяване на електронни услуги, предоставяни от РДГ Варна

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/spetsializirani%20teritorialni%20administratsii/regionalna%20direktsia%20po%20gorite/uslugi/teritorialna%20administratsia?staId=1273

Структура на РДГ Варна

https://iisda.government.bg/ras/executive_power/organigram_special_terr_adm_exec_agency/1273

Декларации по чл.12 от Закона за предодвратяване на конфликт на интереси


Данни за лицето по контрол на личните данни са публикувани в раздел " Документи", секция "Други".

 

 

 

 
Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

от 8:30 до 17:00 

гр. Варна, ул.Радко Димитриев 10

тел: 052/ 69 29 30

факс: 052/69 29 29

електронна поща: rugvarna@iag.bg

Работно време на Центъра за административно обслужване

/ деловодство /

от понеделник до петък

 е непрекъснато от 8:30 до 17:00

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
> изтегли <
Политика на ИАГ за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране, при управление на средства от ЕС
> още <Дежурен телефонен номер за сигнали на територията на РДГ Варна

087 770 51 12

Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Проект DRP0200359 ForestConnect - „Към климатично интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балкано-Карпатския регион“
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995